Begeleiden van terugkeer naar eigen werk

Thema's

Thema's

Begeleiden van terugkeer naar eigen werk

Een ergotherapeut leert cliënten zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving. Dat is de kern van ergotherapie. Waarom is er dan zoveel koudwatervrees als het erom gaat cliënten te begeleiden bij terugkeer naar (eigen) werk?

De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat zowel de werkgever als de werknemer zich optimaal moeten inspannen om terugkeer naar werk te realiseren. Hierbij wordt verwacht dat de werknemer zelf in grote mate de regie neemt in zijn eigen re-integratie. Maar als ergotherapeuten al huiverig zijn zich op dit gebied te begeven, mogen we dan van onze cliënten verwachten dat zij in staat zijn zelf de regie te nemen in hun re-integratie?

Onze cliënten hebben meestal jarenlang goed en gezond gefunctioneerd in hun werk. Zij krijgen te maken met gezondheidsproblemen. Beperkingen waarvan ze soms nauwelijks weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Ze komen zichzelf tegen, zowel in het werk als privé. Voor velen zal het leven nooit meer hetzelfde zijn. Het mogelijk verliezen van werk, en daarmee inkomen, is een grote zwarte wolk die boven hen hangt. Des te meer omdat re-integratie omgeven is met zoveel geschreven en ongeschreven regels, normen, waarden en overtuigingen. 

Gids in bange tijden
Hoe fijn zou het voor onze cliënten zijn als ze dan een ergotherapeut naast zich hebben, die hun gids is in deze bange tijden. Een ergotherapeut die weet van ziektes, aandoeningen, prognoses. Van herstelmogelijkheden, therapie, hulpmiddelen. Van wet- en regelgeving, de do’s-and-don’ts. Die kan luisteren, doorvragen, reflecteren, observeren en analyseren. Die oog heeft voor hen als mens, maar ook voor hun (werk)omgeving, bedrijfscultuur en de taken die ze moeten doen.

Een ergotherapeut die hen helpt zicht te krijgen op je mogelijkheden, beperkingen en valkuilen. Die samen met hen mogelijke knelpunten in kaart brengt met betrekking tot de werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze en hen helpt om hiervoor oplossingsrichtingen te zoeken. Die meedenkt in het zoeken naar hulpbronnen en oplossingsrichtingen en samen met hen een werkhervattingsplan opstelt dat echt werkt voor hen en acceptabel is voor hun werkgever en de bedrijfsarts. Zo krijgen ze vertrouwen en grip en voelen ze zich gesterkt in hun eigen rol in de re-integratie. En natuurlijk is de kans van slagen dan vele malen groter.

Kans voor ergotherapeuten
Helaas is de groep ergotherapeuten die het aandurft om een cliënt te begeleiden bij de terugkeer naar (eigen) werk nog altijd klein. Er liggen kansen voor ergotherapeuten om deze uitdaging aan te gaan. Breid je vaardigheden en kennis omtrent arbeid en re-integratie uit en zet de stap! 

Het is mijn missie dat elke cliënt in zijn eigen regio een ergotherapeut (in de eerste lijn) kan vinden, met voldoende kennis en vaardigheden op dit gebied, om een cliënt met raad en daad te ondersteunen om optimaal invulling te kunnen geven aan de eigen regierol die de Wet Verbetering Poortwachter van hem verwacht. De cursus Begeleiden van Arbeidsproblematiek biedt een goede eerste stap om jouw cliënten beter te kunnen begeleiden bij de terugkeer naar (eigen) werk. 

Edith Brocken
Ergotherapeut en re-integratieprofessional
Ergo & Arbeid

Cursussen Begeleiden, Coachen en Motiveren

Thema's

Thema's