Het maatschappelijk belang van Ergotherapie

Thema's

Thema's

Het maatschappelijk belang van Ergotherapie

Pro Education biedt volledige, erkende HBO Bachelor Ergotherapie
Ergotherapeuten zetten zich in om de gezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen. Hierbij draait het om het mogelijk maken van het dagelijks en maatschappelijk handelen (enabling occupation), met als doel participeren in het dagelijks en maatschappelijk leven. Onder participatie verstaan we in dit geval zowel het 'deelnemen aan' of 'aanwezig zijn bij' het dagelijks en maatschappelijk leven, als het 'deelnemen aan (het proces tot) besluitvorming'. Dit wordt enerzijds bereikt door de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties te benutten en te vergroten, en anderzijds door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken. Ergotherapeuten werken daarbij altijd cliëntgecentreerd, context-based, occupation-based en evidence-based.
 
Evidence-based werken
Het methodisch werken van een ergotherapeut kan worden omschreven als bewust, doelgericht professioneel handelen, volgens bepaalde stappen in een cyclisch proces, waarbij hij de persoon en zijn systeem, de organisatie of populatie betrekt bij het bespreken, begrijpen en oplossen of voorkomen van de problematiek. Hierbij is methodisch handelen onlosmakelijk verbonden met evidence-based practice. Hieronder wordt verstaan: 'het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig toepassen van het huidige beste bewijsmateriaal om de cliënt te ondersteunen in het nemen van beslissingen in het behandelproces.' Dit impliceert een zorgvuldige afweging tussen expertise van de ergotherapeut, het best beschikbare externe bewijsmateriaal gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de cliënt en de beschikbare middelen.
 
NVAO-accreditatie
Bij Pro Education onderschrijven we deze professionele benadering van het beroep ergotherapeut. Voor het ontwikkelen van de HBO Bacheloropleiding Ergotherapie gold dan ook dat de beroepspraktijk zowel het vertrekpunt als het eindpunt van de opleiding moest zijn. De opleiding is ontwikkeld aan de hand van het (inter)nationaal geaccepteerde beroepsprofiel dat in Nederland is beschreven in opdracht van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Vragen over de invulling van het curriculum zijn door vooraanstaande professionals uit het vakgebied nauwgezet beantwoord. Het zijn ook juist de professionals geweest die ons hebben geadviseerd de modules van de opleiding een beroepsrol-georiënteerd en geïntegreerd karakter te geven. Hiermee wordt beoogd een client-centered professional op te leiden. Deze opleiding is inmiddels door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief beoordeeld en is daarmee geaccrediteerd. Dit betekent dat de kwaliteit van de opleiding – de in internationaal perspectief redelijkerwijs te verwachten kwaliteit van een startbekwaam ergotherapeut – als voldoende is beoordeeld. Hieraan vooraf ging een intensief ontwikkeltraject van bijna tweeënhalf jaar.
 
WFOT-accreditatie
Na NVAO-accreditatie moet een HBO Bacheloropleiding Ergotherapie ook door de World Federation of Occupational Therapists (WFOT) worden geaccrediteerd. Deze accreditatie wordt in opdracht van de WFOT uitgevoerd door Ergotherapie Nederland. De voorbereiding voor deze accreditatie is inmiddels in volle gang en de afspraken voor het accreditatietraject met Ergotherapie Nederland zijn reeds gemaakt. We verwachten dan ook dat accreditatie nog voor de zomer zal plaatsvinden.
 
Ergotherapie loont!
SEO Economisch Onderzoek heeft in 2014 in opdracht van Ergotherapie Nederland onderzoek uitgevoerd naar de effecten van ergotherapie. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven en mentale gezondheid van zowel de dementerende oudere als zijn mantelzorger het eerste jaar toeneemt. Ook neemt de zelfredzaamheid van deze cliëntenpopulatie gedurende deze periode toe door ergotherapie. De onderzoekers hebben becijferd dat van iedere bestede euro aan behandeling van thuiswonende, dementerende ouderen de maatschappij € 7,40 tot € 11,80 terugkrijgt. Tel daar bij op dat uit tientallen onderzoeken blijkt dat zowel het reële private alsook maatschappelijke rendement van hoger onderwijs 7-9% bedraagt. Dit rendement komt uiteraard voort uit hogere belastinginkomsten maar juist ook uit de invloed die een hoog opleidingsniveau met zich meebrengt: lagere werkloosheid, betere gezondheid, een stabieler gezinsleven en een twee tot vijf jaar langere levensverwachting.

Thema's

Thema's