Van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg met motivational interviewing

Thema's

Thema's

Van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg met motivational interviewing

Cicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Als thuis wonen niet meer lukt, biedt Cicero Zorggroep verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in dertien moderne zorgcentra. Ze bieden een totaalpakket aan, van eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging en behandeling.

Binnen Cicero speelde ruim een jaar geleden de behoefte om anders om te gaan met de vraag naar zorg. “De aanbodgerichte zorg zoals we die kenden, was vanuit de therapeuten vaak te veel sturend naar de cliënt toe. Hierdoor konden we de zorgvraag bij de cliënt moeilijker definiëren en was het ook lastiger om deze optimaal te beantwoorden”, aldus Hanne Bollen, verantwoordelijke van de vakgroep logopedie en diëtetiek bij Cicero. Dit vroeg om een andere benadering bij een grote groep medewerkers van Cicero, waaronder logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten. Het was belangrijk om een benadering te zoeken die kon leiden tot verheldering van zorgbehoefte en -vraag en die de cliënt zou stimuleren bij het zoeken naar zijn intrinsieke motivatie om zijn doelen te bereiken. Na het vergelijken van een aantal aanbieders en verschillende cursussen koos mevrouw Bollen voor de cursus Motivational Interviewing van Pro Education.
Deze cursus sloot goed aan bij de verschillende vakgebieden en paste het beste bij het doel om beter op de vraag van de cliënt in te kunnen spelen.

Motivational interviewing is een directieve, persoonsgerichte gespreksstijl, die verandering in het gedrag bevordert, door het helpen verhelderen en oplossen van ambivalentie voor verandering. Hiermee bouwen de medewerkers van Cicero een relatie op met de cliënt, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van gedragskeuze. Het uitgangspunt is dat de motivatie tot verandering vanuit de cliënt komt en niet van buitenaf. Cliënten proberen te overtuigen is geen effectieve strategie om hen te helpen hun ambivalentie op te lossen. De rolverdeling tussen cliënt en zorgverlener is gelijkwaardig, niet een van deskundige versus onwetende. Motiverende gespreksvoering geeft inzicht en bewustwording en helpt tot een keuze te komen in de stappen die nodig zijn om de zorgvraag van de cliënt adequaat, via dialoog en overleg, te kunnen beantwoorden.

Na de eerste bijeenkomst bleek dat veel deelnemers zich afvroegen of de cursus wel genoeg aansloot bij de chronische en complexe problematiek van hun cliënten. Naar aanleiding van deze terugkoppeling zijn een aantal ontwikkelaars en docenten van Pro Education om de tafel gaan zitten om de cursus een specifiekere richting te geven, dit naar tevredenheid van de cursisten.

“De cursus heeft vooral geholpen bij de bewustwording van de medewerkers, zodat hun verandering in de communicatieve aspecten zou beklijven, waardoor beter vraaggestuurd gewerkt kan worden. Het was niet de bedoeling dat het een totaal vernieuwende cursus zou zijn met veel nieuwe inzichten, maar eerder een ondersteuning bij de huidige werkzaamheden. Vooral in moeilijke situaties wordt er nog vaak teruggegrepen op de leerstof uit de cursus”, vertelt Hanne Bollen.

Thema's

Thema's