Ergotherapie in de revalidatie

Thema's

Thema's

Ergotherapie in de revalidatie

Ergotherapie in de revalidatie heeft als doel de beperkte mens (en zijn mantelzorger) in staat te stellen zijn betekenisvolle dagelijkse activiteiten zo zelfstandig en optimaal mogelijk uit te voeren in zijn eigen leef-, woon- en werkomgeving. Maatschappelijke participatie, met tevredenheid over de bijbehorende rolinvulling, is het ultieme doel van behandeling. 

Binnen de revalidatie is er sprake van een hoog tempo van herstel en verandering. Het is een zeer dynamische omgeving waarbij vele disciplines betrokken zijn en nauw samenwerken. Voortdurende afstemming tussen de cliënt en zijn omgeving en het behandelteam is dan ook noodzakelijk.

Technologische innovaties vormen een belangrijk onderdeel van revalidatie. Vaak zijn er directe contacten met het behandelcentrum en research- en developmentafdelingen, zodat de nieuwste ontwikkelingen in het behandelproces kunnen worden ingezet.

Ergotherapie is zorg op maat

De zorg wordt afgestemd op de wensen en de daadwerkelijk ervaren problemen van de cliënt. De ergotherapeut gaat na wat men waardevol en belangrijk vindt en hoe zich dit uit in het wel of niet (meer) uitvoeren van activiteiten. Samen met de cliënt worden de doelen voor de toekomst concreet, haalbaar en toetsbaar opgesteld.

De ergotherapeut maakt een analyse van de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden en beperkingen en brengt deze in relatie met de context, waardoor duidelijk wordt op welke gebieden zich handelingsproblemen voordoen. Dit kan zijn op het gebied van zelfzorg, huishouden, vrije tijd/ontspanning, werk/studie of vervoer.

Vervolgens wordt gekeken of en hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Dit kan betekenen dat er praktische trainingen worden gegeven om functies en vaardigheden te verbeteren of dat er compensatiestrategieën worden aangeleerd om de impact van de beperkingen op het dagelijks functioneren te verminderen. Ook kan het zijn dat, wanneer de grenzen van herstel zijn bereikt, fysieke aanpassingen en voorzieningen worden ingezet en getraind om functioneren thuis mogelijk te maken.

Effectieve behandelmethodes

Bij ergotherapie voor kinderen wordt gekeken naar de ontwikkeling en de eventuele achterstand daarvan van het kind en worden activiteiten/interventies gezocht die hierbij aansluiten. 
De ergotherapeut maakt gedurende het behandelproces gebruik van het best mogelijke evidence - en experience-based bewijs, waardoor de voor elke cliënt met elke aandoening meest effectieve behandelmethodes en -interventies worden gekozen.

Belangrijke voorwaarde voor herstel is, dat er een goede balans ontstaat tussen wat iemand doet (de belasting) en wat iemand aan kan (de belastbaarheid). In de revalidatie is dit vaak een precair evenwicht dat continu aan verandering onderhevig is. Dit vereist een voortdurende evaluatie en bijsturing van interventies.

Behandeling op afstand

Nazorg vindt onder meer plaats door gerichte verwijzing naar eerstelijns therapeuten in het netwerk, maar ook steeds vaker door e-health toepassingen, waarbij de cliënt begeleiding op afstand wordt aangeboden. 
Welk probleem er ook speelt, bij de ergotherapie staat altijd het dagelijks handelen, het concreet uitvoeren van alledaagse levensverrichtingen van een persoon met zijn unieke persoonlijke situatie en zijn doorgemaakte levensgeschiedenis, in zijn eigen omgeving, centraal. 

Patrick de Haan, ergotherapeut en freelance docent Pro Education

Relevante cursussen

Thema's

Thema's