Thema's

Thema's

Interprofessionele zorg in het tijdperk van toenemende chronische aandoeningen

Toenemende vraag naar langdurige zorg in Nederland

In de Nederlandse zorg neemt de vraag naar langdurige zorg toe, een groeiend aantal mensen heeft steeds langer zorg nodig. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee voor professionals in de zorg, die moeten anticiperen op de groeiende complexiteit van zorgvragen en -behoeften. In de gastblog ‘Omgaan met comorbiditeiten bij chronische aandoeningen’ van Yurrian Bikker geeft hij aan dat leefstijl, eigen regie en zorg op afstand drie factoren zijn die een bijdrage kunnen leveren aan leven met chronische ziekte. Maar wat kunnen we verder samen doen?
 

Complex zorglandschap

We zien een stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen, wat leidt tot comorbiditeit. Dit fenomeen, waarbij patiënten gelijktijdig meerdere aandoeningen hebben, vraagt om een holistische benadering en gespecialiseerde zorg op maat. Paramedici en andere professionals in de zorg moeten niet alleen gericht zijn op specifieke diagnoses, maar ook op het begrijpen van de gehele gezondheidstoestand van de patiënt. Een interprofessionele aanpak wordt hiermee steeds essentiëler om tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten met complexe pathologie. Samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten is van groot belang om een uitgebreide en effectieve behandeling te bieden. Hierdoor kan de zorg beter worden afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt en dit vraagt om een coördinerende rol van zorgprofessionals.
 

Preventie als kernaspect van moderne zorg

Preventie is een essentieel onderdeel van moderne zorg, naast de behandeling van bestaande aandoeningen. Het richt zich op het voorkomen van verdere complicaties en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Paramedici spelen hierbij een cruciale rol door educatie, vroegtijdige detectie van risicofactoren en het aanmoedigen van gezonde leefstijlkeuzes. Dit omvat onder meer het informeren over gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging en effectieve stressmanagementtechnieken. Door regelmatige screeningsprogramma's kunnen risicopatiënten geïdentificeerd worden, waarbij paramedici proactieve interventies initiëren om hun gezondheid te verbeteren. Dit omvat het uitvoeren van verschillende tests, zoals bloeddruk- en cholesterolmetingen en screenings op ziekten zoals diabetes en osteoporose.

Paramedici werken ook samen met andere zorgverleners en maatschappelijke organisaties om geïntegreerde preventieprogramma's op te zetten die afgestemd zijn op de behoeften van de gemeenschap. Dit omvat het organiseren van voorlichtingsactiviteiten, gezondheidscampagnes en screeningsinitiatieven. Door deze samenwerking streven ze naar een samenleving waarin gezondheid en welzijn centraal staan, waarbij mensen worden aangemoedigd om gezonde keuzes te maken voor een betere kwaliteit van leven op de lange termijn.
 

Positieve Gezondheid als leidraad

Positieve Gezondheid biedt een waardevol kader voor paramedici om hun benadering te verbreden. Het omvat het welzijn van een persoon in zijn geheel, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de aan- of afwezigheid van ziekten, maar ook naar verschillende aspecten van het dagelijks leven, zoals lichamelijk functioneren, mentale gezondheid, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en eigen regie. Voor een uitgebreide verkenning van Positieve Gezondheid kan je hier verder lezen. Dit brede perspectief op gezondheid vraagt om een interprofessionele aanpak binnen de zorg.
 

Interprofessionele aanpak van zorg

Een interprofessionele aanpak houdt in dat verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg samenwerken om de beste zorg te bieden aan de patiënt. Dit omvat niet alleen medische professionals, zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook paramedici, psychologen, maatschappelijk werkers en andere zorgverleners die expertise hebben op specifieke gebieden van gezondheid en welzijn. In het kader van Positieve Gezondheid betekent een interprofessionele aanpak dat er aandacht is voor alle dimensies van gezondheid. Dit betekent dat naast medische behandelingen ook interventies gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven, het versterken van de eigen regie en het bevorderen van sociale participatie worden ingezet.

Concreet kan dit betekenen dat een patiënt met een chronische aandoening niet alleen medische behandelingen ondergaat, maar ook ondersteuning krijgt bij het ontwikkelen van gezonde leefstijlkeuzes, het omgaan met stress, het vinden van betekenis in het leven en het opbouwen van sociale relaties. Dit vereist samenwerking tussen verschillende zorgverleners die elk hun eigen expertise inbrengen en gezamenlijk werken aan het welzijn van de patiënt. Zo kunnen zorgverleners een holistische benadering bieden die niet alleen gericht is op het behandelen van ziekten, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het versterken van de eigen regie van de patiënt.
 

Het belang van continue ontwikkeling

Om deze cruciale rol te vervullen, is het essentieel dat paramedici blijven investeren in hun professionele ontwikkeling en samenwerking met andere zorgverleners. Door zich voortdurend bij te scholen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen, kunnen ze de best mogelijke zorg bieden aan patiënten met complexe zorgbehoeften. Bovendien moeten paramedici actief deelnemen aan interprofessionele overleggen en samenwerkingsverbanden om de zorgcoördinatie te optimaliseren. Ook is het goed om de cliënt bij de behandeling te betrekken, zo kun je samen beslissen.

Het omgaan met chronische aandoeningen vereist een geïntegreerde aanpak en nauwe samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en met de cliënt zelf. Paramedici spelen hierbij een cruciale rol als zorgcoördinatoren en pleitbezorgers voor de gezondheid en het welzijn van hun patiënten. Door te focussen op shared decision making, preventie en Positieve Gezondheid kunnen paramedici bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met complexe zorgbehoeften, ook in de toekomst.


Ben je op zoek naar mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en heb je interesse in ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op huidige of toekomstige behandelingen? Pro Education biedt geaccrediteerde cursussen aan voor verschillende vakgebieden:

Thema's

Thema's